Dnes je: Sobota 20.04.2024 Svátek má: Marcela

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Úplný název obce: Hamry nad Sázavou
Kraj: Vysočina

2. Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, vznikla Obec Hamry nad Sázavou jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

3. Organizační struktura

• Zastupitelstvo obce Hamry nad Sázavou má 15 členů
• Rada obce Hamry nad Sázavou má 5 členů (starosta, místostarosta, 3 další členové rady)
• finanční výbor tvoří 3 členové
• kontrolní výbor tvoří 3 členové
• navenek za obec vystupuje starosta obce
• k zastupování starosty je pověřen místostarosta obce
• Obecní úřad Hamry nad Sázavou je tvořen 3 osobami (starosta, účetní, sekretářka)

Organizace, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoliv pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:
• Základní škola a mateřská škola Hamry nad Sázavou
• Požární ochrana obce: zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Hamry nad Sázavou a Sbor dobrovolných hasičů Najdek
• Obecní knihovna

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad
Hamry nad Sázavou 322
591 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad
Hamry nad Sázavou 322
591 01

4.3 Úřední hodiny

• Pondělí 8:00 hod. – 15:00 hod.
• Úterý 8:00 hod. – 13:00 hod.
• Středa 8:00 hod. – 17:00 hod.
• Čtvrtek 8:00 hod. – 13:00 hod.
• Pátek 8:00 hod. – 13:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

• Kancelář Obecního úřadu Hamry nad Sázavou: 566 623 122
• Starosta obce Hamry nad Sázavou (mobil): 774 742 745
• Místostarosta obce Hamry nad Sázavou (mobil): 602 778 104
• Základní škola a mateřská škola Hamry nad Sázavou: 775 994 411
• Sbor dobrovolných hasičů Hamry nad Sázavou 724 187 449
• Sbor dobrovolných hasičů Najdek 724 187 448
• Obecní knihovna nemá samostatné číslo

4.5 Čísla faxu

Faxová linka: 566 229 735

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.hamrynadsazavou.cz

Příspěvky a fotografie na web i případné náměty k obsahu webu adresujte, prosím, na adresu nebo e-mail obce Hamry nad Sázavou starosta@hamryns.cz, námitky případně volejte starostovi obce na telefon. č. 774 742 745.

4.7 Adresa e-podatelny

• Formulář Elektronické podatelny naleznete na obecních stránkách obce zde

• ID datové schránky obce Hamry nad Sázavou: w47av8k

4.8 Další elektronické adresy

• Evidence obyvatel a účtárna, Ing. Irena Blehová: ucetni@hamryns.cz
• Sekretariát a místní poplatky, Jana Králíčková: jana@hamryns.cz

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
Číslo účtu: 1622328339, kód banky: 0800  (Česká spořitelna)
Platby lze uskutečnit také v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Hamry nad Sázavou v úředních hodinách.

6. IČO

Identifikační číslo: 00543870

7. DIČ

Daňové identifikační číslo: CZ00543870

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Usnesení Zastupitelstva obce
Usnesení Rady nebo zastupitelstva obce
Územní plán obce
Plán rozvoje obce
Naleznete na úřední desce obce Hamry nad Sázavou.

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace můžete vyplnit v kanceláři Obecního úřadu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně v kanceláři OÚ, poštou na adresu OÚ Hamry nad Sázavou, e-mailem na adrese starosta@hamryns.cz nebo telefonicky.

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává.
Formulář pro podávání opravných prostředků není předepsán.

12. Formuláře

Formuláře v listinné podobě jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Hamry nad Sázavou, nejpoužívanější formuláře naleznete v sekci Potřebuji vyřídit.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Odkazy, uvedené v této rubrice Vám umožní vyhledat úřad, který je územně a věcně příslušný k řešení daného problému. K mnoha konkrétním potřebám v oblasti občanských i podnikatelských aktivit a záležitostí najdete podrobné návody na stránkách Portálu veřejné správy nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Vyhledání příslušného úřadu v adresáři Portálu veřejné správy ČR
Návody na řešení životních situací na Portálu veřejné správy ČR
Návody na řešení životních situací na stránkách MVČR

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Jedná se o přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
Všechny předpisy jsou vedeny v elektronické podobě v sekci Zákony a předpisy, k fyzickému nahlédnutí jsou v kanceláři Obecního úřadu Hamry nad Sázavou.

14.2 Vydané právní předpisy

Základní dokumenty naleznete v sekci Potřebuji vyřídit, k fyzickému nahlédnutí jsou dokumenty v listinné podobě k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Hamry nad Sázavou.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, vydávání informací přes portál Czech POINT, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Sazebník úhrad je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu, základní sazebník naleznete na stránkách Potřebuji vyřídit.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace, pokud by byla úhrada vyžadována, nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

Týká se informace, která je předmětem ochrany práva autorského – zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon – dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

16.1 Vzory licenčních smluv

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.

16.2 Výhradní licence

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce Hamry nad Sázavou o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

18. Informace o zpracování osobních údajů

Obecní úřad Hamry nad Sázavou provádí zpracování osobních údajů, které mu ukládá § 18 zákona č. 101/2000 Sb., nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů.

19. Rejstříky a registry

Obec nespravuje žádné veřejně přístupné rejstříky ani registry.