Dnes je: Pondělí 20.05.2024 Svátek má: Zbyšek

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Upozornění pro vlastníky lesa na zákonnou povinnost

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, se obrací na vlastníky lesa s následujícím upozorněním. Vlastnící lesů jsou povinni dle § 40 z.č. 289/95 Sb. o lesích povinni vést lesní hospodářskou evidenci:
A) o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. Obnovou lesa (§ 2 LZ) se rozumí soubor opatření vedoucích ke vzniku následného lesního porostu. To znamená, že vlastník eviduje na jednotlivé porosty:
1. těžbu, druh těžby – jednotka: m3
2. zalesnění – v členění dle druhů dřevin, jednotka: ha. Dle § 29, odst. 3 zák.č. 289/95 Sb., o lesích, v platném znění, je vlastník lesa povinen vést evidenci o původu selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu použitého při obnově lesa a zalesňování a uchovávat ji po dobu 20 let od obnovy lesa nebo zalesnění. Dle § 3 vyhl.č.139/2004 Sb.: evidence o původu reprodukčního materiálu je vedena podle druhu dřeviny, evidenčního čísla uznané jednotky, způsobu pěstování, množství a místa (porostu) a času, kdy byl reprodukční materiál použit.
3. ochrana lesa – vylepšování, vyžínání, ochrana proti okusu zvěří (ha), příp. další ochranná opatření atd.
B) o závazných ustanoveních osnov (LHO) – v případě, že obec protokolárně převzala LHO, eviduje na porost údaje o: těžbách, zalesnění (závazný podíl melioračních a zpevňujících dřevin) a o provedených výchovných zásazích v porostech do 40 let věku. Fyzická osoba eviduje v případě převzetí LHO údaje o těžbách a v případě vlastníka lesa nad 3 ha též údaje o podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu.

Více informací naleznete v tomto dokumentu.